FANDOM


"אני הולכת להרוג אותך עכשיו בדיוק כמו שעשינו לברית שלך. איך קראו לה? רו? טוב, אז קודם רו. ואז אתואני חושבת שניתן לטבע לטפל בעניין הג'יגלו שלך, איך זה נשמע לך?, קלוב

קלוב היא המיועדת ממחוז שתים במשחקי הרעב בסבב ה74. היא מומחית בסכינים והצטרפה לקרייריסטים במהלך המשחק.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.